شب هجدهم

همیشه چند شب مانده به تو

می مانم

شب بین مان پرده می کشد

    ***

این فاصله ابدی است

چهل سال بگذرد یا هزار شب

نزدیک تر از این نمی شوم

     ***

شب به من فهماند

که چه موهبتی است

در انتظار نماندنت

در انتظار نماندنم

    ***

لحظه ها نمی گذرند که به تو برسم

شبها نمی گذارند که به تو برسم

خوشا ان دم

که نه لحظه ای مانده باشد نه شبی

     ***

فردا

شب از نو متولد می شوم

/ 0 نظر / 4 بازدید