پیامی...ازفضا

هیچ...چیز...در...دنیا...قدقن...نیست...

مگر...مرگ

/ 3 نظر / 3 بازدید
خورشید

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع له

خورشید

[پلک] [خجالت]

من

بابت سفره افطار نازنینی که تو جوگیریات گذاشته بودی اومدم اینجا. خوبه