شب سی و چهارم

الهی!

در این شب تنهایی

از گفتگو گرفته ای مرا

دیدارت را گرسنه ام

از جستجو مگیر

   ***

الهی !

چشم دادی تا ببینمت و ندیدم

گوش دادی تا بشنومت و نشنیدم

دست دادی تا بگیرمت و ندادم

پای دادی تا بگردمت و نرسیدم

حیات دادی تا بچمم

ایستاده ام

مرگ ده تا برهم

    ***

الهی !

بی کسان را تو کسی

دریابم

که نمانده نفسی

  

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
گذرگاه

الهی !با هیچ راهی کنار نیامدم... از دنیا برکنارم کن، تا کنارت بیایم