عاقبت

مگر من چه می خواستم از تو ؛ جز لبی مهری وفایی

مگر تو اخر با من چه کردی ؛ جز جفا و اصول و ادایی

مگر دیگران جوابت چه دادند؛ جز حباب خالی ادعایی

مگر نه این از دنیا گرفتی ؛از خدا کاسه مهر گدایی

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید