بتمرگ توی خانه ات

ان قدیمها نوروزها مردم در خانه می نشستند تا گل روی یگدیگر را زیارت کنند

...هنوز  سفر های نوروزی شروع نشده هفتاد نفر در هفتاد تصادف مرده اند....سالی سیصد هزار نفر در جاده های ایران می میرند واین یعنی انگار هر چهار سال یک جنگ جهانی  در ایران رخ می دهد ؛ اگر امار مربوط به مرگ و میر در اثر الودگی هوا ؛ سقوط هواپیما؛ خروج قطار از خط ؛ زلزله هایی با کشتار ۵٠٠٠٠ نفر ؛عوارض ناشی ازمصرف روزی یک میلیارد نخ سیگار ؛وجود چهار میلیون معتاد( امار رسمی و ١٠ میلیون غیر رسمی) ؛ شیوع ایدز ( که به دلیل سرپوش گذاشتن بر ان به شدت در حال پیشرفت است) و همینطور مرگ و میرهای معمولی را به ان اضافه کنیم و با نگاهی به امار ۶میلیون زن مطلقه و ١٣ میلیون جوانی که توانایی ازدواج ندارند و  آلاخون والاخونند و با شرایط موجود بعید است تصمیم به حفظ نسل ایرانی را داشته باشند در نظر بگیریم باید بگویم به حول قوه الهی در سال ١۴٠٠ ایران کشوری فاقد سکنه است ...         ان شالله  

                                           ***

ملتی که به ایین های نیکش پشت کند عاقبتش مرگ است

/ 1 نظر / 4 بازدید
فاخره

سلام با این همه سال نو را مبارک