مراقبت نقد

در تضارب ارا و تقابل اندیشه ها

در های و هوی من ها و ماها

تنها چیز ارزشمندی اگر باشد نقد است

فارق از اینکه  درست باشد یا خطا

بجا باشد یا نابجا

وگرنه انچه باقی خواهد ماند تکبر است

گمراهی است و چاه

نهایت فرصت سوزی است و آه

/ 0 نظر / 3 بازدید