شب نوزدهم

چیزی به شب نمانده بود

که امدم

چیزی از نیمه عمرم نمانده است 

- شاید-

کاش امشب می رفتم

    ***

برای من در چنین شبی

بهترین هدیه

فراموش شدن است

نه فراموش کردن

    ***

به یاد کسی اگر نیستم

به یاد "کسی"هستم

در چنین شبی

مرا به یاد اورد

    ***

مرا می برد

وقتی به یادم می اورد

در شبی که هیچ کسی به یادم نمی اید

    ***

یادم باشد فردا شب

به خاطرش

لباسهای چهل و دو سالگیم را بپوشم

/ 2 نظر / 4 بازدید
سمیرا

هیچ خبر نمیدهید که دوباره می نویسید ها!