اسب اصل

... خاطرت را به خاطراتم سپرده ام؛ بازگشتی...اگر باشد  نیست؛ مگر برای پاسخی حسرت بار ؛ عبور بی محابایم را مگر نمیبینی؟...من برای بازگشتم به اصل اسبم را زین کرده ام.

/ 4 نظر / 3 بازدید
محمود

شايد هم راه ديگرش رفتن در خلسه‌ی خاطرات باشد يا چه می‌دانم دود و دمی - می و پيمانه‌ای!... همچنان ارادتمند

نیکو

و خاطرات نه مجال گریز میدهند نه رخصت خلوتی! خاطرات روح تو را میدرند در رخوت سرد روزهایت ! چنان بارانی ات میکنند که برگ ریزان سهم تو می شود خاطرات از تو و لحظه هایت عبور میکنند میدوی و میدوند و نمیدانی کدامیک زنده تر است ...