شب پنجم

درون شب نشسته ام

نشسته روبروی شب

    ***

امشب سکوت نمی کنم

سکوت کرده ای مرا

    ***

نا خوانده می خوانی مرا

هر شب ترا خواننده ام

    ***

از سر شب امده ام

تا ته شب تو بوده ای

    ***

اخر شب که می رسم

از سر شب امده ای

 

/ 0 نظر / 3 بازدید