علی

امشب شب پادشاهی مردیست : غریب

مرد تر از هر مردی ؛ به مردی

عادل تر از هر حکم رانی

مهربان تر از هر مهربانی

دانا تر از هر علم خوانی

منصف تر از هر ایمانی

عابد تر از هر پشیمانی

شجاع تر از هر شیر ژیانی

حقیقت اصل هر چه معانی

.

.

.

/ 2 نظر / 3 بازدید
فاطی

.عیدت مبارک داداش داود[قلب]