شب هفدهم

چند شب بگو دنبال تو ام

    ***

در کجای شب زیبای تو ام

شاید در خاطر فردای تو ام 

    ***

چه کنم که دل را دار تو ام

اینک تنها بیدار تو ام

هر شب اماده دیدار تو ام

     ***

می شنوی که هم کلام تو ام

یکه مهمان شب شام تو ام

بگیر! گرفتی ! رام تو ام

طعمه و دلتنگ دام تو ام

    ***

گم شده ای نه من گم شده ام

کم شده ای نه من هم شده ام

بیگانه عالم شده ام

تا نگویی ادم شده ام

تازه من امشب محرم شده ام

/ 1 نظر / 4 بازدید