این جا محرم است

توی شهر پاییز است

توی دل پاییز است توی هر چیز پاییز است

چشم کم سو

سو ندارد این شب اندوه ندارد

دل غصه دارد...  غم دارد ...کم دارد ... کوه ندارد

چشم سرخ است

سرچشمه سرخ است

دل!؟

راه ندارد

پا ندارد

مرد مغموم است ما ندارد

اشک خشکیده

چاه ندارد

/ 0 نظر / 4 بازدید