اصل بیهودگی

همواره اول هر چیزی  راحت و شوق انگیز میانش سخت و رنج اور و انتهایش ناقص و ملال اور و تمام نشدنی  است.

هیچ چیز دلگرم کننده ای نیافتم مگر که به خاکستری سرد گرائید.

/ 0 نظر / 4 بازدید