چرا رشوه می دهید

بقره ایه 188

و اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه ( قسمتی ) را به قضات ندهید در حالیکه می دانید( این کار گناه است)

/ 0 نظر / 3 بازدید