عید

 

عید ان روزی است که در ان گناهی نباشد!
چون به محاسبه اید دست و زبان و چشم و گوش ات هر ان  در دام معصیتی گرفتار است با این وصف  عیدت ان روز می رسد که از دست جوارحت از زبان خیال الوده ات از چشم دل هرز گردت و از گوش جان ناشنوایت رهایی یابی ...
که این نیز محال نا ممکن است.

/ 1 نظر / 30 بازدید
خورشید

می بخشید استاد.. کی گفته که عید آن روزی ست که در آن گناه نباشد؟ عید همان روزی ست که لبخند دارد.