شب سیزدهم

نه پروانه ای است که بسوزد

نه شمعی

اینجا شب تاریکی است

     ***

امشب شب مهتاب است

و من کسی را نمی خواهم

این اوست که باید بخواهد

     ***

بی شک کسی خواهد امد

که امشب را یاد کند

     ***

شتاب سودی نداشت

شب گذشت و من بی نجوا ماندم

     ***

گرچه امشب

سو ختن و فرو ریختنی در میان نبود

اما غصه دل همچنان ناتمام ماند

 

/ 1 نظر / 3 بازدید