علم صفات

ریاکار دائم در نمایش است

و پرهیزگار سر در نیایش است.

***

ظالم ظاهرش هم مجهول است

و مظلوم سیرتش نیز معلوم است.

***

دروغ از موجی در هوا می ترسد

و راست فقط از خدا می ترسد.

***

فریب وعده می دهد

و نجیب اراده می دهد

***

راه راست همه جا پر است

و دروغ در فکر میان بر است

/ 0 نظر / 12 بازدید