الف را که نخواندم اما ب یعنی بنام تو

بسم اله

بیا بنوش چای روی اتیش هیزمه. ابش از چشمه است رایگان و پاک . پیاله اش از سفال پخته همین خاک

چند بار دور همین اتیش بودی ! چند بار از همین پیاله نوشیدی!

بیا یک کاری بکن ...ایمان بیار به این اتش و چای و پیاله

تو تنها راه نجاتت  نوشیدن از همین پیاله است.

/ 2 نظر / 4 بازدید
خورشيد

چه قشنگه.. عنوان چه ماهه..