اپ

آپ نمی کنم

زخمهایم را چاپ می کنم.

/ 7 نظر / 3 بازدید

دیکتاتور خوب می داند این جنبش سبز عزم خود را جزم کرده تا ریشه ظلم و فساد و تباهی که زیر این قبا لانه کرده است آن را بر سر دیکتاتور خراب کنذ. دیکتاتور از حضور گسترده جنبش سبز برای بقای عمر خود محارب و مفسد فی الارض میسازد ( آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی ) و آنها را به جوخه اعدام می سپارد غافل از اینکه هزاران گل شکوفا خواهد شد.جنبش سبز روز٢٢ بهمن این روز سیاه چنان درسی به این دیکتاتور خواهد داد که در طول تاریخ ایران سابقه نداشته باشد . جنبش سبز راستقامتان تاریخ خواهند ماند، درود بر شرف و عزت شما راستفامتان که حماسه می آفرینید . ما بیشماریم ، ما پیروزیم . می توان و باید دوستدار شما (صلح)

مصون از نقد و نفی است. حمد و ستایش میخواهد و تملق و چاپلوسی. همچون خدا دهنده رزق و روزی هست و گیرنده ی جان و زندگی. ارباب است و مالک. سرزمینی را که بر آن حکومت میکند، ملک شخصی خود میداند، و مردمی که بر آنان حکم میراند رعیت و بنده ی خود می پندارد. (اصل پنجم قانون اساسی ضد انسانی ولی فقیه مردم ایران صغیر هستند ، احتیاج به قیم دارند ). دیکتاتور صفات برجسته خداوند یکتا و یگانه را در خود جمع دارد. بنابراین بجز نظم و انضباط ، و تسلیم و اطاعت مطلق چیزی دیگری نمیخواهد. و اما جنبش سبز : نسلی بپا خواسته که می رود در هم بکوبد این نظام دیکتاتوری را.همه ی لمپنها چاقوکشها در سه دهه اخیر زیر قبای دیکتاتور پنهان شده اند اکنون از درز قبا ،خیزش جنبش سبز را می بینند که می روند شریان حیات آلود به خون و دروغ و آزمندی آنان را قطع کنند.

سیده مریم

دل زخم و تن زخمینه ی من/ شده مرهم به آب دیده ی من

عسلی

به زعم من یکی از شاه بیت هات بود شاعر جون .

سمیرا

ای بابا شما که از من داغون تر[چشمک]