شب ششم

اگر امشب بیایی

دیگر نمی روم

    ***

بنویس بی تو شب تمام نمی شود

بی تو تمام می شوم شبی

   ***

امشب

گذشتی از خاطرم

چون پری/ شب

    ***

دیشب چطور بود

امشب چطور

نیست

    ***

شب به صبح می رسد

من به هیچ کس

/ 0 نظر / 3 بازدید