کسوف/خسوف

                     یک ماه رو گرچه به بادم داد

                    خورشید گرفتگی تو یادم داد

                    بعد از خسوف باز کسوفی هست

                   اما سپهر بود و  نجاتم داد

/ 0 نظر / 3 بازدید