شب سی و یکم

  کاش امشب باران

مرا از حیات می شست

   ***

کاش امشب هستی

می ایستاد

تا من بخوابم

    ***

کاش امشب مرا نمی دیدی

تا خیال نکنم تو را نمی بینم

    ***

کاش امشب این اخرین جمله ام بود:

اری امشب شاید این اخرین جمله ام باشد

    ***

 به صبح می رسم

درست در شبی که اخرین جمله ام را بنویسم

/ 3 نظر / 3 بازدید
گذرگاه

سلام چند مشق شب تا صبح مانده است؟