دعوت الهی

بقره ایه 41 تا 45

و حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با اینکه می دانید کتمان نکنید

و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و همراه رکوع کنندگان باشید

ایا مردم را به نیکی دعوت می کنید حال انکه خودتان را فراموش می کنید با اینکه شما کتاب الهی را می خوانید! ایا نمی اندیشید

از صبر و نماز یاری جویید و این کار جز برای خاشعان سخت نیست کسانی که می دانند دیدار کنندگان خدای خویشند و به سوی او باز می گردند

/ 0 نظر / 3 بازدید