از عشق

دوستت دارم

چون ادم خوبی هستم

***

اتش عشق حرارت ندارد

مرارت دارد

***

رستگاری:

خاموشی است در هماغوشی.

/ 3 نظر / 3 بازدید
سیده مریم

با این جمله تون موافقم , این شد زندگی خوب زندگی خوب از نظر من یعنی رهایی از تمام ان خزعبلاتی که دیگران بدان گر فتارند

میرزا

رستگاری را خوب تعریف کرده اید