معبود تو کیست؟

بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند و انها را همچون خدا دوست دارند اما انها که ایمان دارند عشقشان به خدا شدید تر است و انها که ستم کردند هنگامی که عذاب را مشاهده کنند خواهند دانست که تمام قدرت از ان خداست و خداوند دارای مجازات شدید است

/ 0 نظر / 3 بازدید