خورشید نامه

ضرب و العسلها!

                     لا حول ولا قوه الا بالله             چون اول هر كار رسد بسم الله 

                                                        ***

                            بس فرو رفتي و مي ايي باز   باز مي ايي و لبريزي ز از

                                                       ***

              پر چانگي اموز اگر طالب اويي     هرگز نرود نيزه به سر منزل مقصود!

                                                      *** 

                        در بزرگراه دل صاحبدلان      پاي استدلال دايم در گچ است

                                                      ***

                          زندگي را ننويس / زندگي را نخوان / زندگي را بكن !

                                                      ***

      امروز عصر ليلي هرگز نرفت ملا قات      شايد كه قرص خود را مجنون خورده باشد

                                                     ***

                     اب دريا را اگر نتوان چشيد    لپ دختر صابخانه را بايد كشيد

                                                     ***

                             اخر نفهميدم ليلي دختر بود يا زن همسايه!

                                                     ***

    هرگز نشه فراموش ؛ لامپ اضافي خاموش     چون تا سحر بگيرم ؛ تنگت ترا در اغوش

                                                     ***

    ارامش سياسي تفسير اين دو حرف است:      با دشمنان ملاقات با دوستان چماقات

                                                     ***

    من راي داده ام / تو راي داده اي / ما راي داده ايم.../ و جايش بد جور درد مي كند!

                                                     ***

                       او خودي است / و لاكن همه احاد جامعه نخودي هستند

                                                     ***

                                به دوستت نزديك باش با دشمنت ازدواج كن

                                                     ***

                                     فيل را هوا كن / ولي زيرش وانسا !

                                         

                                        ****************

              شاعر اگر حافظ و سعدي است    معر هاي من سر هم بندي است

 

   + داود پورامینی ; ۱:۱٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦
comment نظرات ()