خورشید نامه

احوال اهل زوال

            هرکسی اهل یک جایی است ؛ هرکسی اهل یک چیزی است ؛ هر کسی اهل ...

یکی اهل نیستان ؛ یکی اهل هیچستان ؛ یکی اهل گیجستان / یکی اهل ونکه ؛ یکی اهل نمکه ؛ یکی مال عصر شاه وزوزکه / یکی اهل شماتت ؛ یکی اهل حسادت ؛ یکی اهل رفاقت / یکی اهل معصیت ؛ یکی اهل نصیحت ؛ یکی اهل فضیلت / یکی اهل تمیزه ؛ یکی اهل غریزه ؛ یکی اهل مویزه / یکی اهل وظیفه ؛ یکی اهل قدیفه ؛ یکی هم اهل کوفه / یکی اهل نمازه ؛ یکی اهل پیازه ؛ یکی اهل ریاضه / یکی اهل بهشته ؛ یکی اهل کویته ؛ یکی هم اهل بیته / یکی اهل طهارت ؛ یکی اهل شهادت ؛ یکی اهل سعادت / یکی اهل خطبه ؛ یکی اهل ندبه ؛ یکی اهل چرتکه / یکی اهل الاهه ؛ یکی اهل کلاهه ؛ یکی اهل فلاحه / یکی اهل عیاله ؛ یکی اهل خیاله ؛ یکی زیر سواله / یکی اهل کاره ؛ یکی اهل فراره ؛ یکی اهل قماره / یکی اهل قراره ؛ یکی اهل مداره ؛ یکی اهل شماره ... طفلی یکی هم تازه کاره / یکی اهل فساده ؛ یکی اهل افاده ؛ یکی اصلا نداده ؛ یکی اهل مواده ؛ یکی اهل کباده ؛ یکی خیلی جواده / یکی اهل کراکه ؛ یکی اهل کنیاکه ؛ یکی اهل فراکه / یکی اهل هنره ؛ یکی اهل مگره ؛ یکی هم دربدره / یکی اهل اسکناس ؛ یکی اهل سینماست ؛ یکی اهل نون و ماست / یکی اهل تفریح ؛ یکی اهل ترفیع ؛ یکی هم اهل تسبیه / یکی اهل نواره ؛ یکی اهل سه تاره ؛ یکی اهل ناقاره / یکی اهل دله ؛ یکی اهل گله ؛ یکی هم ول وله / یکی اهل تفکر ؛ یکی اهل تذکر ؛ یکی اهل تشکر / یکی اهل کتابه ؛ یکی اهل ثوابه ؛ یکی اهل کبابه / یکی اهل شعوره ؛ یکی اهل غروره ؛ یکی گوگوری مگوره / یکی اهل قیاسه ؛ یکی اهل جناسه ؛ یکی اهل اناثه / یکی اهل مثاله ؛ یکی اهل خصاله ؛ یکی اهل وصاله / یکی اهل فتاوی ؛ یکی اهل تساوی ؛ یکی اهل تراضی / یکی اهل سیاست ؛ یکی اهل ریاست ؛ یکی اهل یورو ست / یکی اهل کنفرانس ؛ یکی اهل قم فرانس ! ؛ یکی اهل دیسکو دانس / یکی اهل مذاکره ؛ یکی اهل مناظره ؛ یکی اهل مشاجره / یکی اهل بزاره ؛ یکی اهل فشاره ؛ یکی اهل دوره گذاره / یکی اهل تساهل ؛ یکی اهل تعامل ؛ یکی هم اهل کابل / یکی اهل فتنه است ؛ یکی اهل چفیه است ؛ یکی هم اهل بخیه است / یکی اهل کیهانه ؛ یکی خیلی چاخانه ؛ یکی هم تو زندانه ....

                           یکی اهل نقده ؛ یکی اهل درده ؛ بابا خیلی مرده!

                    ماهم اهل یه جاییم ؛ ما اهل استهزاییم ؛  شما اهل کجایی ؟! 

   + داود پورامینی ; ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦
comment نظرات ()