خورشید نامه

محصول اخر

شب اسیر غربت تنهایی  است                 ساغر دل مملو از شیدایی است

مستم  و  مخمور ان  کوی  نیاز                نوبت  دلداگی  است  وقت نماز

روی شیشه  پرده شب می کشد                انکه ما را در شب تب می کشد

او همان بیدار شبهای من  است               عطراسمش روی لبهای من است

او که  در پیراهنم  پنهان   شده                روح پاکش این تنم را جان شده

او که در باغی برایم حرف زد                جای من جای صدایم حرف  زد

اوکه تا بوداست بودوماندنی است             در سیاه نیستی هم خواندنی است

او خدای رحمت وزیبایی است                او سمیع  و او  خود بینایی است

ای  خدای  حرمت  اندیشه ها                  شام تاریکی است پشت شیشه ها

دل زپرحرفی سرم را برده است              سنگ بر این شیشه شب خورده است

ای خدا دستی  بزن کاری  بکن               اینقدر  منگر  همکاری   بکن!

یارب امشب اندکی  یاری بکن                سیلی از گل بر لبم جاری بکن

 

                                      

*****           

ای... باغبان دل مجروح من                  جان من ا رام من ای روح من! 

ای ای! وای ای سودای من !                 صاحب  پیدا  و  ناپیدای   من !

دوری و بی طاقتم بی تاب من                جام ریز لحظه ها ئ  ناب من!

ازعبورت راه را طرفی نبست               یوسف این چاه را طرفی نبست

ماه را در چاه چشمت   دیده ام                دم به  دم از راز ان  نوشیده ام

روی ماهت گرمرا بی حوصله است        بین خورشید و زمین هم فاصله است

مهر خورشید روی گل سرخاب زد          روی  ماه  چارده   مهتاب  زد

دور نزدیک وصل وهجران را چه غم     فیض تو همیشه است و دم به دم

ما اگر   بیچاره  اه   تو ایم                   غمزه دار  شرم  نگاه   تو ایم

در کسوف چهره ات تجدید کن               وقت  دیدار مرا  تمدید   کن

دست بردار از دلت اندیشه کن               رسم حاتم های طایی پیشه کن

اخم بردار از لبت   زیبای من                ای گذشته حال من فردای من

خنده ات این بیت ها را ریسه کرد           اخمت اما ماست ها را کیسه کرد

باغ اشعار دلم   خشکیده  است                خار غربت جای ان روییده است

اخرین  محصول  من  تقدیم تو               فرصتم تنگ است در تقویم تو

.

.

.

شعرها را از دل خود چیده ام                 خواب فرداهای خوبی دیده ام.

 

                                 

                                   **********

 

 

 

  

   + داود پورامینی ; ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
comment نظرات ()