خورشید نامه

ولایت ابلیس / ولایت ادریس

زر و زور و تزویر

ابزار ولایت ال ابو سفیان

ذکر و مهر و فکر

اسباب ولایت ال علی است.

معاویه چون از دنیا می رفت برای فرزندش

بیعت می گرفت:

دنیا پرستان را با زر

بزدلان را با زور

تاریک اندیشان را با تزویر

اما

حسین از یارانش بیعت نخواست

رهایشان کرد تا در شب تاریک ازادی

خود راه را پیدا کنند

چون فردا رسید:

مردانی از نور در برابرش جان می باختند

با ذکر نام رب  بر لب

با مهر دوست خدا در دل

با تصمیمی از فکری روشن در سر

   + داود پورامینی ; ۱:٠٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()