خورشید نامه

» سه‌شنبه ۸ دی ۱۳٩٤ :: سوگند به قلم وقتی نمی نویسد
» یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤ :: بروز رسانی
» جمعه ۸ آبان ۱۳٩٤ :: ساعت صفر
» جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤ :: سلام بر حسین(ع)
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳٩٤ :: عید غدیر مبارک
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳٩٤ :: خبر بزرگ
» شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤ :: زندگی
» جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤ :: از حقیقت رسیدن
» جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤ :: از حقیقت ماندن
» جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤ :: از حقیقت رفتن
» شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤ :: دوزخ دنیا و اخرت
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤ :: عید
» جمعه ٢٩ خرداد ۱۳٩٤ :: رمضان مبارک
» چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ :: می ایی...
» چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ :: نظر امام و ماموم در باره شعر!
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: نیایش
» دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ :: نیایش
» دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ :: اخبار ساعت بیست وچهار و سی دقیقه
» شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤ :: یا...
» دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳ :: .
» دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳ :: الف را که نخواندم اما ب یعنی بنام تو
» جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳ :: اسم فامیل با سپهر از س
» جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳ :: اسم فامیل با سپهر از ف
» چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳ :: برباد رفته
» چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳ :: سوره سار
» چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳ :: عصر زوال
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳ :: مسیر سبز
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳ :: بالاتر از خطر
» جمعه ۱٧ بهمن ۱۳٩۳ :: مردی که زیاد می دانست
» سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳ :: دخترم
» دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳ :: اشکها و لبخند ها در برخورد نزدیک از نوع سوم
» یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳ :: اسم فامیل با سپهر از خ
» دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳ :: محله چینی ها
» جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳ :: دخترم
» پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳ :: اتوبوسی بنام هوس
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: سپهر
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: اسم فامیل با خورشید از د
» یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳ :: از میان کامنتها
» یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳ :: از میان کامنتها
» یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳ :: با بزن زیرش بحرین را بردیم
» یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳ :: با عال!
» شنبه ٢٠ دی ۱۳٩۳ :: جزئیات
» جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳ :: از میان کامنتها
» یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳ :: اندازه
» جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳ :: اصل بیهودگی
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: صدایی برای خورشید
» سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳ :: مثل نسیم
» یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳ :: از میان کامنت ها
» شنبه ٦ دی ۱۳٩۳ :: داشتن و نداشتن
» دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳ :: از سر نو گذر خنوم*
» دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳ :: تحلیل غایبانه شاعرانه
» دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳ :: یک چیز لااقل تا حدودی خوب از میان شاید بسیاری چیز های بد
» چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳ :: تقاضا
» دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳ :: به خاطرخورشید
» یکشنبه ٩ آذر ۱۳٩۳ :: این صاب مرده دل
» یکشنبه ٩ آذر ۱۳٩۳ :: زندگی
» یکشنبه ٩ آذر ۱۳٩۳ :: چه میکنه!
» شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳ :: نابرده رنج گنج میسر نمی شود
» چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳ :: چو یاران بیایند باران بیاید
» دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳ :: راه
» یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳ :: نامه به بابک اسحاقی
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: عشق
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: حزن
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: رنج
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: لذت
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: تنهایی
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: زندگی :
» شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: لغت نامه
» دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳ :: یاد و بیداد
» دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳ :: محرم
» دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳ :: محرم
» شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳ :: دانا انار دارد!
» یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳ :: بنام خدای حسین(ع)
» پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳ :: هر روز دوباره هر شب دوباره *
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳ :: معاشران گره از زلف یار باز کنید
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳ :: رسم عاشق کشی و شیوه مردم داری...
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳ :: ثبت است بر جریده عالم خطای ما
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳ :: شنیدن کی بود مانند دیدن
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳ :: از رنج و گنج خط
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: در صف پریدنم
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: رویت جمال از چاه نقص
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: تعریف تورم با استنتاجات موزی
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: نمی دانایی
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: چند هم-سری
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: چند کامنت
» دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳ :: مجادله
» پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۳ :: قرار مقرر
» سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: کدام
» جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ناتمام
» جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ناتمام
» جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ناتمام
» جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ناتمام
» جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ناتمام
» جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ناتمام
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: داوری
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: توکل
» سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳ :: به نیکو ترین وجه
» دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢ :: ملاقات در گلستان
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ :: اتوبوس امد مسافر سوار شد
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: عیسی مسیح
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ :: ادمیت
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ :: من و تهران
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: "خویشتن" داری
» یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢ :: این جا محرم است
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢ :: نکته پنهان
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ :: نیایش
» چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢ :: نیایش
» چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢ :: نیایش
» دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢ :: نویسنده خاموش
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢ :: عید سعید فطر
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢ :: سفره های اسمانی
» سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: ماه
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: توصیه
» شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢ :: توصیه
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ادرس
» شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: اشنا
» سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: برای خورشید
» جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ :: بن بست
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: روز هفتم
» چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: مزامیر ضمیر
» چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: پیامی...ازفضا
» پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱ :: سال ارزو
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: استن بای
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ :: ی
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ :: ه
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ :: و
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: ن
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: م
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: ل
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: گ
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: ک
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: ق
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: ف
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: غ
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ :: ع
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ :: ظ
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ :: ط
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ :: ض
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ :: ص
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ :: ش
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠ :: س
» جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠ :: ژ
» جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠ :: ز
» جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠ :: ر
» جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠ :: ذ
» جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠ :: د
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠ :: خ
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠ :: ح
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠ :: چ
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠ :: ج
» چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: ث
» چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: ت
» چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: پ
» سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ :: ب
» سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠ :: آ
» سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: وضعیت
» سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: امید
» سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: هفت
» جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ :: خبر
» جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ :: تحذیر
» شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ :: هفت
» یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠ :: سوغاتی
» جمعه ٩ دی ۱۳٩٠ :: فسن جون
» جمعه ٩ دی ۱۳٩٠ :: نکته فریبنده
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠ :: سرده
» پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠ :: این ابیات سحر انگیز...
» چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠ :: چهار فال : برای چهار نفر
» دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠ :: مرده
» شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠ :: عصر مفرغ
» دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠ :: سلام برحسین
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: سلام بر حسین
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠ :: سلام بر حسین
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: سلام بر حسین
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: سلام بر حسین
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: سلام بر حسین
» دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠ :: واسه هر کی که هست
» یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: از خانه 707 تا کوچه باغ
» پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠ :: چایی تون سرد شد !
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: زمانی برای مستی حدسها
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: از وبلاگ اکرنه
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: علی
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: تذکر یا تلنگر
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: اب و اینه
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: من الاغی دیدم یونجه را می فهمید
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: اقا اجازه !
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: می خواهیم اما نه یه اندازه
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: روشنفکر مرد هیزی است که به من حق می دهد
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: افتراق فهم در ادراک درک
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: بیا تا چشم و گوش یگدگر باشیم
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: دوا درمون
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: برابری حقوق
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: حق من حق تو
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: قفل رازهای زنانه و شاه کلید
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: زن و مرد
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: گوهر خود را تو پیدا کن کمال این است وبس
» جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠ :: از " نو "
» جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠ :: اخر شاهنامه
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠ :: این و شنیدی...
» سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠ :: هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
» دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠ :: شگفتی
» دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠ :: زندگی
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: روایت عشق
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نیایش
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: بیا تا مونس هم یارهم دلدارهم باشیم
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: یک لحظه گوش کن
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: کامنت
» یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠ :: با اجازه بزرگتر ها
» یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠ :: کسوف/خسوف
» شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠ :: حسنک کجایی؟
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠ :: ادمک
» چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠ :: چشمان سیاه
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠ :: شنوندگان و بینندگان عزیز توجه فرمائید
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠ :: بیننده عزیز
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠ :: شنونده عزیز
» سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠ :: در جستجوی "زری"
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ :: دل
» یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ :: شغل
» شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ :: ترس
» شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ :: گمراه
» شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ :: مراقبت نقد
» پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠ :: نامه
» پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠ :: گمشده
» پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠ :: بیا از حالت سنگ چیزی بفهمیم
» سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠ :: دل تنگ بوی کویرم من
» دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠ :: زندگی 4
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: مادر!
» جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠ :: زندگی 3
» جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠ :: چی داری؟
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: یاداوری
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: سرگردان
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: زندگی 2
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: دریافت
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: رسیدن به حقیقت
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: فهمیدن
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: توضیح واضعات
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: دانش
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: جهل
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: علم
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: عقل
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: تردید
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: شک
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: یقین
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: اگاهی
» شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠ :: استیو جابز
» جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠ :: جمعه
» چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠ :: مگر با خاطرت بازی کنم من
» دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠ :: تصمیم کبری
» دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠ :: پیشکسوت
» جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ :: بازی
» جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ :: باز امدن
» جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ :: سجده سهو
» جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ :: گذشت
» پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠ :: داشتن یا خواستن
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: مامان ! داود دوباره یکی از دفترام و ورداشته!
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: بیداری
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: قضاوت تیتر
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: رسالت متن
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: حدود حق در دایره متن
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: رسول
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: شاعر
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: تقسیم کار
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: وقتی اشپز دو تا می شود
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: عضو موثر حیات
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: شفا خانه
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: تفهیم اتهام
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: نقشه راه
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: عشق
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: لوازم
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: رسیدن
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: فتح
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: وجه مشترک
» شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠ :: تعریف زندگی 1
» چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠ :: مرد, سه...
» سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠ :: جلویت را نگاه کن
» جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ :: کهکشانی ها
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ :: گناه
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ :: بهترین تعریف از حجاب
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠ :: وقت رسیدگی
» پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠ :: یکی
» دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠ :: و خدا مرا نوری داد
» دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠ :: گفتگو
» چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: برای کیامهر و سفره های اسمانیش
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: دوست نمی دارد / دوست می دارد
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: چرا رشوه می دهید
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: کجایی؟!
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: پرهیز گاران روزه می گیرند
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: نیکو کار کیست؟
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: ببنید چه می خورید
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: معبود تو کیست؟
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: ازمون و جواب ازمون
» جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ :: به یادم باش تا به یادت باشم
» پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ :: دین تسلیم
» پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ :: بهتر ان است که اینگونه ببیند ما را
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: ...و بگو
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: دعوت الهی
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: توبه از ان خداوند است و به هر که می خواهد عطا می کند
» سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠ :: سلام بر رمضان
» پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠ :: شب چهلم
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠ :: شب سی و نهم
» سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠ :: شب سی و هشتم
» پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠ :: شب سی و هفتم
» یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠ :: شب سی و ششم
» شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠ :: شب سی و پنجم
» شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠ :: شب سی و چهارم
» پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠ :: شب سی و سوم
» یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ :: شب سی و دوم
» جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب سی و یکم
» سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب سی ام
» پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و نهم
» سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب شیرزاد...ساعت 10:10 به وقت بهشت
» پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و هشتم
» جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و هفتم
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و ششم
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و پنجم
» دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و چهارم
» دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و سوم
» دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و دوم
» جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیست و یکم
» پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شب بیستم
» چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ :: شب نوزدهم
» چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ :: شب هجدهم
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: شب هفدهم
» یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠ :: شب شانزدهم
» شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠ :: شب پانزدهم
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: شب چهارهم
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: شب سیزدهم
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: شب دوازدهم
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: شب یازدهم
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ :: شب دهم
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: شب نهم
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ :: شب هشتم
» جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠ :: شب هفتم
» پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: شب ششم
» چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠ :: شب پنجم
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: شب چهارم
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠ :: شب سوم
» یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠ :: شب دومِ
» شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠ :: شب
» پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩ :: می روم.
» یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یاد از ما(ترا ) فراموش...
» جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: انتظار
» دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بازی از نوع سوم
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تکلیف لبها
» جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: استراق صمغ
» پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: خبرها:دو بچه کافی نیست...
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دیدار بی محاسبه
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ...حتی
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ای هر...
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: برایش...
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بنویس دوستت دارم
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: از عشق تا جنون
» پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دولت بی کسی
» سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: افتاده ام از عرش...
» جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩ :: در استانه چلگی
» سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩ :: خاطره بهاری
» سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩ :: عاقبت
» سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩ :: دل
» شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩ :: تک بیت...
» جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩ :: سر راهت نون بگیر
» دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩ :: هیچی نیست...
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ :: برای همه انهایی که امسال نیستند...و پدرم
» چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸ :: بتمرگ توی خانه ات
» سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ :: چهار شنبه سوری
» پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: سرپل تشویش
» سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ :: علامت
» سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ :: داروی درد
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: بهار...
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: علم صفات
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: خرد
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: بالا شهر
» جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸ :: ای ....
» دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ :: تلنگر 2
» دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ :: تلنگر
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: اندکی مهربانی
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ :: در ستایش مردمم
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ :: برای نبودنت
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ :: ارزوی اراده
» جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸ :: اشنا
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸ :: ما
» یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸ :: روزی خواهد امد
» جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸ :: حکایت عصراضمحلال
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸ :: ولنتاین
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: نیایش3
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: نیایش2
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: نیایش
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: ایام فتنه
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: برای بینهایت دوست داشتنت
» جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸ :: واسه مریم
» جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸ :: زندگی
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: اپ
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: والعصر
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: بعید
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: چه کنم
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: واپسین مکاتبه
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: فقط یک نفر
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: برای شبی که در انیم
» چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: خبرها: ایران بدنبال غنی سازی 20درصدی
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: نوشتن
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: کلمه سبز
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: کسوف /خسوف
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: یاد 2
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: بی تو
» جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸ :: ماه اون
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: ترک تو
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: بی تو
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: وقت دیدار
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: حکومت
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: برای الی...خانم گرگ دونده
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: اگر ایی روزه صعود می گیرم
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: زندگی/مرگ
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: اغوش
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: خورشید نامه
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: مردها
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: مردی
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: از عشق
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: نا گفته ها
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: دشواری
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: خواست بود
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: گمشده
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: دعا
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: شما
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: بخل
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: سختی
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: تنهایی
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: صدای مرا از اینه می شنوید
» یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸ :: سفارش
» جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸ :: میخ
» پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ :: مجادله لفظ یا مشاهده نفس
» پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ :: خصومت مهر
» یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸ :: ولایت ابلیس / ولایت ادریس
» شنبه ٥ دی ۱۳۸۸ :: خواسته
» جمعه ٤ دی ۱۳۸۸ :: محرم/ شمع فروزان عصر تاریک ما
» پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸ :: برای زنان سرزمینم
» دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸ :: چند نفر به یه نفر؟!
» جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸ :: صرف افعال
» پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸ :: پیام با زن خوانی!
» پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸ :: نقطه ذوب
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ :: قرار خوابها
» شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸ :: از شرق ادمی
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: های‌ کو _هایم3
» دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸ :: های کو _هایم2
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: های کو _ هایم!
» شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: بی تو
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: سفر محال
» شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸ :: کاسه چه کنم...
» یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸ :: پدرم...
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸ :: زبور عبور
» جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸ :: شنیدن کی بود مانند دیدن
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: خبر
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: عرض حال برای فرض محال
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: التجا به ارباب حلقه ها
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: بعد از خوردن شوربای زنان
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: نه؟...اری!
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸ :: جمعه دیدار
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸ :: برای: روح الله الموسوی الخمینی
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸ :: دل
» یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: برای احمد گل و بچه های ماتورین
» جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸ :: برای بهار صالح کریمی
» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ویژگی "جمع" درچهار عمل اصلی
» یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دوبیتی ها
» جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: نامه ای به رئیس جمهور اینده
» پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: نوسروده غمگین
» شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: برای نور هدایت
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: آبی مثل اسمان/ مرد مثل پولاد
» یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ :: تنها سرگرمی من ...
» چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸ :: برای انها که دوستشان دارم
» پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۸ :: برای بچه ماهی ها در سرویس خوانیکو
» پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۸ :: بشتابید....
» جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸ :: سفارش سمیرا
» چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸ :: افسار اربعه
» دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۸ :: برای مرتضی نیکزاد
» جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧ :: کدوم عید...
» جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧ :: کدوم عید
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: فرشته ها مذکرند
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: بهاریه
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧ :: ادرس
» جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧ :: نامه
» سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧ :: بی تو تا این تازگی
» پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ :: بی تو تا ازادگی
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: کرازون من
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ :: دو مست
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧ :: اتاق تنهایی 2
» چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧ :: جامانده ها4
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧ :: جا مانده ها 3
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧ :: جامانده ها 2
» یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧ :: جا مانده ها
» سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧ :: قربانی
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧ :: پرسید این زری کیست
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧ :: برای مردی که رفت در چهار اذر
» شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ :: بودم
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧ :: چار
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧ :: ...
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧ :: مخاطرات مجازات
» جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧ :: با دلم...
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧ :: فاصله
» چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧ :: موضع مورد نظر در دسترس نمی باشد!
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧ :: یک ساعت مانده به خوب شدن
» شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: برای دکتر دلها
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧ :: رقصنده با مرگ
» جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧ :: Yo habla con mi crazon
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧ :: مرغی که از قفس برید!
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧ :: اری این چنین است ابجی!
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧ :: بسم اله ادم , بسم اله حوا
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧ :: بلیط دو سره به دوبی ! یا دیابتی های جهان منقرض شوید!
» شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: para todos
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: برای مریم
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: PARA KHORSHID Y SEPEHR
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: به زری سلام برسونید و بگید........
» دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: غروب
» یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧ :: LOTFAN TAHMOL KONID
» جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧ :: para zari
» جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦ :: salam
» چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦ :: نامه اخر
» پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦ :: !!! صلاحيت؟؟؟
» شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦ :: ضرب و العسلها!
» پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦ :: برای حر
» یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦ :: برای قمر بنی هاشم
» چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ :: برای حسين پسر علی
» پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦ :: برای نگار
» یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦ :: برای نسيم
» جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦ :: سر دلبران
» شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦ :: برای فرزاد
» شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦ :: بغض سرما
» دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦ :: احوال اهل زوال
» دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦ :: تذکره نقد
» پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦ :: ...وقتی طوطی دلتنگه...
» دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦ :: سقوط از طبقه دهم ؛روی کله مولوی
» شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦ :: ناگهان ساعت ۴و۳۲دقيقه ۱۷ثانيه
» پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦ :: باید ها و بایدها مسـآله این است
» سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦ :: اموزش فيل بانی به زبان خوش
» پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦ :: ملاقات با ملک الموت در يک شب مانده به اذن فوت
» سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦ :: دعای پيش از اظهار
» جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦ :: وقتشه... سری بزنيم به اتاق فرمان
» شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦ :: ماه گرفتگی
» یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦ :: ...با کبری در شب دهم کبريا
» پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦ :: نشستی صميمانه با ابليس در يوم الشک
» پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦ :: هر کی گفت وقت چيه؟
» سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ :: شايعه
» پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦ :: غزل معرکه
» سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦ :: اپ
» پنجشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٦ :: دريغ
» چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦ :: وضع حال
» پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦ :: تا خوشی چی باشه؟
» چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: محصول اخر
» سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦ :: سه شعر
» یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦ :: سلام
» پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦ :: مرگ يکي از ماهی ها
» چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ :: شمال از شمال غربی
» سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦ :: چند بيت
» پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦ :: سوگند
» دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دام بام
» دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: باران
» یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: اسب اصل
» یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چراغ
» یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦ :: از نو
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٤ :: زيارت
» یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤ :: ايبی وفا هنوز...
» یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤ :: فرياد
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ويروس
» یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤ :: تشنگی
» پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٤ :: سوال
» یکشنبه ۳٠ اسفند ۱۳۸۳ :: ...///۱۱۱
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳ :: اعتراف
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۳ :: شريک تازه
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۳ :: ساعت رسيدن
» شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۳ :: قهرمان کيه؟
» سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۳ :: ای هميشه..
» شنبه ٧ آذر ۱۳۸۳ :: زندانی
» جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۳ :: ستايش
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۳ :: تو....
» جمعه ۸ آبان ۱۳۸۳ :: دل
» شنبه ٢ آبان ۱۳۸۳ :: خورشید میخواند ...
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳ :: روزها...
» پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳ :: بعد از کمی سکوت و اينک ...
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳ :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۳ :: هيچ چيز...
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۳ :: صدايم کن
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۳ :: ملاقات با مرگ
» دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۳ :: پرچمها در باد
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۳ :: يک مرغابی در مه
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۳ :: دو
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۳ :: خانه جديد